CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

Ajuts MenjadorCurs 2020/2021

07/10/2020

Benvolgudes famílies,
Els usuaris de menjador ja podeu sol·licitar les beques de Conselleria per a aquest servei.
Us adjuntem el document que ens heu de lliurar a secretaria.ANNEX 2_Sol·licitud d'ajuts menjador 2020-21 

Beneficiaris

  1. Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2020-2021, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, en cas que cursin el segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària, o bé en un centre de primer cicle d'educació infantil que formi part de la xarxa d'escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagi signat el conveni pertinent. A més, els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2020-2021.
  2. Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:
  3. Beneficiaris directes:

-Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l'article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. b) Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les dues categories que s'estableixen a continuació):

-Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d'aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

  • Alumnes que durant el curs 2020-2021 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.
  • Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no s'imparteixin els estudis que estan cursant.

Requisits dels beneficiaris per barem

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s'ha de complir un dels dos requisits següents:

  1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l'IPREM:

Nombre d'adults (14anys o més)      Nombre de menors de 14 anys      Renta familiar total
           1                                                       1                                                12.837,24 €
           1                                                       2                                                15.799,68 €
           1                                                       3                                                18.762,12 €
           2                                                       1                                                17.774,64 €
           2                                                       2                                                20.737,08 €
           2                                                       3                                                23.699,52 €
           2                                                       4                                                26.661,96 €
           3                                                       1                                                22.712,04 €
           3                                                       2                                                25.674,48 €
           3                                                       3                                                28.636,92 €

S'hi han d'afegir 2.962,44 € per cada menor de catorze anys addicional, i 4.937,40 € per cada adult major de catorze anys addicional.

  1. b) Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d'ingressos en el moment de la sol·licitud:

-Beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms a causa de la COVID-19 .

- Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.


IMPORTANT: no us oblideu de presentar tota la documentació que es demana.

Us adjuntem el document que heu d'omplir. També podeu passar per secretaria a recollir-lo.

TENIU FINS AL 20 D'OCTUBRE PER presentar-les. NO S'ACCEPTARAN DOCUMENTS FORA DE TERMINI.

Una salutació