CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

ENTRADES I SORTIDES: sempre pel carrer Cristòfol Pizà
MATÍ (8.55/9 h)
ENTRADA CAPVESPRE (14.55/15 h)

AGENDA
L’agenda és un instrument essencial. Els alumnes hi anoten la seva tasca diària, les dates i resultats dels exàmens. Els professors hi fan anotacions sobre la conducta i la feina diaria dels alumnes. Per això és molt important que:

  • els pares revisin l’agenda diària­ment
  • S’utilitzi l’agenda per a comu­nicacions amb tutor i/o altres mestres

ABSÈNCIES
El professorat registra les absèn­cies. Per justificar-les els pares empraran l’agenda.

XANDALL
L’ús de xandall del centre és obligatori a Primària i a ESO. Als cursos d’Educació Infantil és obligatòria la camiseta màniga curta.

ÚS DE MÒBILS I APA­RELLS ELECTRÒNICS
Els alumnes te­nen totalment prohibit dur mòbils al centre. En cas de trobar en alumne amb un mòbil (estigui encès o apagat) se li retirarà l’aparell i es dipositarà a Secretaria per tal que ho venguin a recollir els pares.

El Centre no es fa responsable dels desperfectes o substraccions d’aquests aparells

RETARDS
Recordam la importància de la puntualitat a l’entrada dels alum­nes al Centre per tal de no des­torbar el ritme de classes de les primeres hores.