CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
INFORME A LES FAMÍLIES

L’informe que els pares rebran conté la nota global per a cada àrea, una observació del tutor, si cal també d’alguna àrea, i el nom-bre d’absències justificades i no justificades. Aquest informe es traurà amb el programa de gestió GESTIB

Periode de reclamació

En cas de desacord amb els resultats els alumnes podran fer una reclamació en el termini màxim de 3 dies a compatr després del lliurament de les notes.

Les famílies que vulguin còpies dels exàmens ho han de sol·licitar per escrit mitjançant una sol·licitud que es troba a Secretaria. Cada còpia té un cost de 0,15 € i només podran ser recollits pels pares a la mateixa secretaria.

CRITERIS MÍNIMS

Els criteris mínims per aprovar les avaluacions son:

  • Tenir un mínim de 4 de mitjana pel que fa a conceptes i procediments
  • Tenir una mitjana global d’avaluació de continguts globals (conceptes, procediments i actituds) de 4,8.
  • Aquests criteris es complementen amb els criteris d’avaluació de cada àrea, que poden ser més restrictius
RECUPERACIÓ DE PENDENTS

El professorat comunicarà durant la primera avaluació, els criteris i els procediments per recuperar les assignatures pendents. Els resultats es comunicaran a través d’eina educativa i a l’informe d’avaluació de la 2a. Avaluació.

CRITERIS DE PROMOCIÓ

Per tal de promocionar d’un curs a l’altre o obtenir el títol de Graduat en ESO caldrà tenir totes les assignatures superades i a proposta de l’equip docent, amb un màxim de dues suspeses. S’ha de tenir present que les assignatures suspeses i no recuperades d’aquests cursos també compten en el recompte.